Novinky

25.Jan.2008 aktualizovaná stránka zmena grafického dizajnu

12.Mar.2008 aktualizovaná fotogaléria

21.Jún.2009 aktualizácia

 

Linky:

Počasie:

 

Charakteristika obce

Zemepisné informácie

Geologické pomery

Životné prostredie

Obyvateľstvo

 

Zemepisné informácie :

Severná zemepisná šírka 48°23"
Východna zemepisná dĺžka  18°24"

 

Vzdialenosť od rovníka 5 370 km
Vzdialenosť od severného pólu 4 630 km
Stred obce leží vo výške   270 m.n.m.
Výška pri kozároveckej priehrade  209 m.n.m.
Široký prieloh /Hájenka/  324 m.n.m.
Vrch Krivá  712 m.n.m.
Čaradický potok pramení  616 m.n.m.

              
            
              
                                    
           

 

Geologické pomery

 

      Podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska patrí obec Čaradice do oblasti Podunajská nížina, celku Podunajská pahorkatina a podcelku Žitavská pahorkatina. Nadmorská výška zastavanej časti sa pohybuje v rozmedzí 200 – 900 m n. m. Hydrograficky patrí oblasť Čaradíc do povodia Hrona. Územie obce je chránené zo severu horstvom Pohronského Inovca a z východu kopcami Štiavnických vrchov. Z juhu a východu sa miernym zvlnením otvára do Podunajskej pahorkatiny.
      Územie z väčšej časti patrí do oblasti neovulkanického pohoria Pohronského Inovca. Geologicky sa skladá z neogénnych sopečných tufov a andezitových prúdov. 
      Na podnebie obce majú vplyv tak vyvýšeniny v blízkosti obce ako aj jej situovanie na južnom predhorí. Táto otvorenosť z južnej strany veľmi ovplyvňuje slnečný svit a tým aj celkové slnečné ohrievanie oblasti.
    

     Lesy v katastri obce zaberajú takmer 911 ha, čo predstavuje 51 % rozlohy. Tvorené sú dvoma vegetačnými stupňami. Nižšie polohy tvorí bukovo-dubový stupeň, hlavnou drevinou je tu dub letný a dub zimný s prímesou hrabu obyčajného a agátu bieleho, vyššie polohy zaberá dubovo-bukový stupeň, tvorený najmä bukom lesným.

     

Životné prostredie

                                

    Stav životného prostredia je pozitívny, pretože v blízkom okolí sa nevyskytujú žiadne väčšie zdroje znečisťovania, ale naopak, tým že leží na úpätí Pohronského Inovca možno konštatovať, že je tu stále čerstvý, blízkymi lesmi kyslíkom dotovaný vzduch.  V samotnej obci sú udržiavané verejné priestranstvá a je zabezpečený vývoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu. Pitná voda je dodávaná verejným vodovodom. Problémom je zatiaľ nevybudovaná kanalizácia

Obyvateľstvo

 

   Obec Čaradice patrí v rámci okresu Zlaté Moravce aj v rámci SR s počtom obyvateľov k malým obciam.
     Obyvateľstvo je rozhodujúcim rozvojovým faktorom každej vidieckej obce, teda aj obce Čaradice. Podľa vývoja počtu obyvateľov v poslednej dekáde možno konštatovať, že situácia sa v tejto oblasti stabilizovala a nie sú očakávané prudké výkyvy smerom nadol alebo nahor.